Dự án tiêu biểu

Cung cấp Trang thiết bị thay thế và dự phòng C-band LNA cho hệ thống anten điều khiển của Đài điều khiển vệ tinh Bình Dương

Chủ đầu tư: Ban Phát triển mạng Quốc tế - Chi nhánh Tổng Công ty Hạ tầng mạng

Hợp đồng số: 001-2019/PTMQT-ANPHÁT

Đặt lịch nhận tư vấn