Dự án tiêu biểu

Triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã (2 giai đoạn)

Chủ đầu tư: Sở Thông tin Truyền thông và Viễn thông Quảng Ninh

Hợp đồng số: 01/HĐ/2017/VNPTQN-AP ký ngày 12/12/2017

Đặt lịch nhận tư vấn